10, ఆగస్టు 2016, బుధవారం

పటం చిత్వా ఘటం భిత్వా


అబ్బిగాడు: ఏమిటి  సుబ్బిగా...   దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నావు 

సుబ్బిగాడు: ఏమి లేదు నా పేరు నలుగురి నోళ్ళలో నానాలంటే ఏమి చెయ్యాలా అని 

అబ్బిగాడు: ఇప్పుడంత అవసరం ఏమొచ్చింది 

సుబ్బిగాడు: మొన్న ఒక పెళ్ళికి వెళ్తే అక్కడందరూ నన్ను మల్లమ్మ మొగుడుగానే పరిచయం చేశారు. నాకంటూ ఒక గుర్తింపు కావాలి అర్జెంటుగా 

అబ్బిగాడు: పటం చిత్వా ఘటం భిత్వా

సుబ్బిగాడు: ఈ మాత్రం దానికే తిట్టాలేంట్రా  

అబ్బిగాడు: తిట్టడం కాదు.. పటం చిత్వా ఘటం భిత్వా అంటే నలుగురు జనాలు ఉన్న చోట వేసుకున్న చొక్కా చింపేసుకోవడమో లేదంటే జంక్షన్ లో ఓ కుండ పగలకొట్టడమో చేసేయ్ అని..అలా చేస్తే నలుగురు నిన్ను గుర్తిస్తారు 

సుబ్బిగాడు: మరీ చొక్కా చించుకోవడం బాగోదేమో .. అయినా ఈ కాలంలో కుండ ఎక్కడి నుంచి తేవాలి. ఇదంతా ఓల్డ్ ట్రెండేమో అబ్బిగా 

అబ్బిగాడు: మరైతే రాఖీ సావంత్ ను ఫాలో అయిపో 

సుబ్బిగాడు: ఏం చేసిందేమిటి తను.. చొక్కా చింపుకుందా  

అబ్బిగాడు: చొక్కా చింపుకోవడం లాంటివి ఎప్పుడో చేసేసింది లేటెస్ట్ గా కొత్త చొక్కా కుట్టించుకొని వేసుకొంది అంతే 

సుబ్బిగాడు: యేటి దానికే ఆవిడ పేరు జనం నోళ్ళలో నానుతోందా 

అబ్బిగాడు:నానదా మరి నువ్వే చూడు ఆవిడ కుట్టించుకున్న చొక్కా 1 కామెంట్‌: